Indian Association of Amusement Parks and Industries

State Chairman

1 North Uttar Pradesh Maneesh Verma
    Uttarakhand Prabodh Agarwal
    Punjab & HP Kamaljit Singh
    Delhi, NCR, Haryana Surender Malik
2 East West Bengal Kamalesh Chandra
    Odisha Niranjan Patra
3 West Gujarat Akshay Chaudhary
    Madhya Pradesh & Chhattisgarh Sachin Atulkar
4 South Karnataka Tarun Rangwani
    Telangana Sumit Ahuja
    Andhra Pradesh Sainath Kandi
    Tamil Nadu Bhavesh Shah
    Kerala A I Shalimar